Opći uvjeti poslovanja

POWER SYSTEMS COMPANY / POWER SYSTEMS NJEMAČKA

Poljička cesta 26 21000 Split / HR

I. Opseg

 1. Ovi Opći uvjeti (OU) primjenjuju se na sve naše poslovne odnose s našim kupcima („Kupci”). Opći uvjeti vrijede samo ako je kupac pravna osoba javnog prava.
 2. Primjenjuju se isključivo naši opći uvjeti. Različiti, proturječni ili dopunski opći uvjeti kupca postat će dio ugovora samo ako i u mjeri u kojoj smo izričito pristali na njihovu valjanost. Ovaj zahtjev pristanka također vrijedi ako se kupac poziva na svoje opće uvjete kao dio narudžbe, a mi nismo izričito prigovorili općim uvjetima.
 3. Ovi Opći uvjeti odnose se na ugovore o kupoprodaji i/ili isporuci pokretnina (“Roba”). Ne uzima se u obzir proizvodimo li robu sami ili je nabavljamo od dobavljača. Osim ako nije drugačije dogovoreno, Opći uvjeti vrijede u verziji koja je važeća u trenutku kupčeve narudžbe ili u verziji koja mu je zadnja priopćena u tekstualnom obliku kao okvirni ugovor za slične buduće ugovore, a da se mi kao prodavatelj ne moramo pozivati ​​na ponovno ih od slučaja do slučaja (iz predostrožnosti Opći uvjeti uvijek trebaju biti priloženi uz potvrdu narudžbe).
 4. Pojedinačni dogovori sklopljeni s kupcem u pojedinačnim slučajevima (uključujući dodatne ugovore, dopune i izmjene) i podaci u našoj potvrdi narudžbe imaju prednost nad ovim općim uvjetima. Uz dokazivanje suprotnog, pisani ugovor ili naša pisana potvrda odlučujuća je za sadržaj takvih ugovora.
 5. Pravno relevantne izjave i obavijesti kupca u vezi s ugovorom (npr. obavijesti o nedostacima, određivanje rokova, povlačenje ili smanjenje) moraju biti u pisanom obliku, odnosno u pisanom i tekstualnom obliku (npr. pismo, e-mail, faks). Daljnji zakonski formalni zahtjevi i drugi dokazi (ako su potrebni u slučaju sumnje u legitimitet osobe koja daje izjavu) ostaju nepromijenjeni.
 6. Ako se govori o valjanosti pravnih propisa, treba napomenuti da oni imaju samo pojašnjavajuće značenje. Zakonske odredbe vrijede - čak i ako nema odgovarajućeg pojašnjenja - u granicama u kojima nisu izmijenjene ili isključene Općim uvjetima.

II Ponuda i sklapanje ugovora

 1. Naše ponude su neobvezujuće i neobvezujuće. Ovo također vrijedi ako smo kupcu dostavili kataloge, tehničku dokumentaciju (npr. crteže, planove, izračune, izračune, reference) kao i druge opise proizvoda ili dokumente (uključujući u elektroničkom obliku). Zadržavamo vlasnička i autorska prava na svim dokumentima koji su dostavljeni kupcu u vezi s narudžbom. Ovi dokumenti ne smiju biti dostupni trećim stranama osim ako kupcu damo naš izričiti pismeni pristanak za to.
 2. Kada kupac naruči robu, to je neobvezujuća ugovorna ponuda. U slučaju da ništa drugo ne proizlazi iz narudžbe, imamo pravo prihvatiti ovu ugovornu ponudu u roku od dva tjedna od primitka iste.
 3. Kupčevo prihvaćanje ugovorne ponude može se izjaviti pismeno (npr. putem potvrde narudžbe) ili isporukom robe kupcu. U slučaju da mi kao prodavatelj ne prihvatimo ponudu kupca u roku navedenom u točki II.2. prihvatiti, dokumenti poslani kupcu moraju nam se odmah vratiti.

III. Cijene i način plaćanja

 1. Osim ako nije drugačije pismeno dogovoreno u pojedinačnim slučajevima, naše trenutne cijene franko skladište u trenutku sklapanja ugovora, plus zakonski porez na promet. Troškovi pakiranja biti će posebno fakturirani. Osim ako nije sklopljen ugovor o fiksnoj cijeni, zadržavamo pravo na razumne promjene cijena zbog promjena u plaćama, materijalu i troškovima prodaje za isporuke izvršene 3 mjeseca ili kasnije nakon sklapanja ugovora.
 2. U kontekstu kupnje pošiljke, kupac mora snositi troškove transporta od skladišta i troškove transportnog osiguranja koje kupac zahtijeva.
 3. Plaćanje kupoprodajne cijene vrši se isključivo na račun naveden na računu. Odbitak popusta dopušten je samo ako postoji poseban pismeni dogovor.
 4. Osim ako nije drugačije dogovoreno, kupoprodajna cijena dospijeva i plaća se u roku od četrnaest dana od fakture i isporuke ili preuzimanja robe. Međutim, imamo pravo u bilo kojem trenutku, čak iu okviru postojećeg poslovnog odnosa, izvršiti isporuku u cijelosti ili djelomično samo uz plaćanje unaprijed. Odgovarajuću rezervaciju izjavljujemo najkasnije uz potvrdu narudžbe.
 5. Kupac je u kašnjenju ako istekne gore navedeni rok plaćanja. Za vrijeme kašnjenja na kupoprodajnu cijenu plaćaju se kamate po važećoj zakonskoj zateznoj kamatnoj stopi od osam postotnih bodova iznad odgovarajuće temeljne kamatne stope. Zadržavamo pravo tražiti daljnju štetu uzrokovanu neispunjenjem obveze. Naše potraživanje komercijalne kamatne stope dospijeća prema trgovcima ostaje nepromijenjeno.
 6. Ako nakon sklapanja ugovora postane očito da je naše potraživanje plaćanja kupoprodajne cijene ugroženo zbog nesposobnosti kupca za plaćanje (npr. zbog zahtjeva za otvaranje stečajnog postupka), dužni smo odbiti izvršenje u skladu s sa zakonskim odredbama i, ako je potrebno nakon postavljanja roka, povući se iz ugovora Ugovor ima pravo. U slučaju ugovora u kojima se obvezuje izrada nepotrebnih artikala (artikli po narudžbi), možemo odmah izjaviti da odustajemo. Pravni propisi o nužnosti određivanja roka u tom pogledu ostaju nepromijenjeni.

IV. Prava zadržavanja

Kupac ima pravo na prijeboj ili pravo na pridržaj samo u slučaju da je njegova tražbina pravomoćno utvrđena ili nesporna i da se njegova protutražbina temelji na istom ugovornom odnosu. U slučaju da se nedostaci pojave tijekom isporuke, kupčeva protuprava ostaju nepromijenjena.

V. Rok isporuke i kašnjenje isporuke

 1. Rok isporuke dogovaramo pojedinačno ili ga specificiramo prilikom prihvaćanja narudžbe.
 2. U slučaju da iz razloga za koje ne snosimo odgovornost nismo u mogućnosti poštivati ​​ugovorom dogovorene rokove isporuke, kupca moramo odmah obavijestiti o toj okolnosti te mu priopćiti očekivani ili novi rok isporuke. Ako se zakašnjela isporuka ne može izvršiti u novonajavljenom roku isporuke zbog nedostupnosti usluge, imamo pravo odustati od ugovora u cijelosti ili djelomično; Moramo odmah nadoknaditi sve naknade koje je kupac već dao (u obliku plaćanja kupoprodajne cijene). Do nedostupnosti usluge dolazi, na primjer, ako naš dobavljač nije isporučio na vrijeme, ako smo zaključili transakciju usklađene zaštite, ako postoje drugi poremećaji u opskrbnom lancu (npr. zbog više sile) ili ako smo nabaviti u pojedinačnim slučajevima nisu dužni.
 3. Da li smo mi kao prodavatelj u kašnjenju s isporukom određuju zakonski propisi. Međutim, preduvjet za kašnjenje isporuke od nas kao prodavatelja je opomena kupca. U slučaju kašnjenja u isporuci, kupac može tražiti paušalnu naknadu štete nastale kašnjenjem. Paušalni iznos naknade štete iznosi 0,5% neto cijene (vrijednosti isporuke) za svaki navršeni kalendarski tjedan kašnjenja, ali najviše 5% vrijednosti isporuke kasno isporučene robe. Zadržavamo pravo pružiti odgovarajući dokaz da kupac nije pretrpio štetu ili da je samo pretrpio manju štetu od gore navedenog paušalnog iznosa.
 4. Prava kupca u skladu s

VI. Isporuka, prijenos rizika, prihvaćanje, odgoda prihvaćanja

 1. Isporuka se vrši sa zaliha. Skladište je također mjesto ispunjenja za isporuku i mjesto za svako naknadno ispunjenje. U slučaju da kupac želi da se roba pošalje na drugo odredište (kupnja pošiljkom), snosi troškove dostave. U slučaju da ugovorom ništa nije dogovoreno, možemo sami odlučiti o načinu otpreme (pakiranje, ruta otpreme, prijevoznik).
 2. Kada je roba predana kupcu, rizik od slučajnog gubitka i slučajnog kvarenja prelazi na kupca. U kontekstu kupnje putem pošte, rizik od slučajnog gubitka robe, slučajnog kvarenja robe i rizik od kašnjenja prenose se na špeditera ili prijevoznika nakon isporuke robe. U slučaju ugovornog dogovora o prihvaćanju robe, to je odlučujuće za prijenos rizika. Daljnje zakonske odredbe ugovornog prava za rad i usluge ostaju nepromijenjene. Primopredaja ili prihvaćanje robe smatra se istim ako kupac nije prihvatio robu.
 3. U slučaju da kupac kasni s prihvaćanjem ili da naša isporuka kasni iz drugih razloga za koje je kupac odgovoran, imamo zahtjev protiv tužitelja za naknadu nastale štete, uključujući dodatne troškove (npr. troškove skladištenja). U tom slučaju kupcu ćemo naplatiti paušalnu naknadu od 150 EUR po kalendarskom danu (počevši od roka isporuke ili, ako rok isporuke nije naveden, od obavijesti da je roba spremna za otpremu). Pravni zahtjevi s naše strane (naknada dodatnih troškova, odgovarajuća naknada, raskid) kao i dokaz veće štete ostaju nepromijenjeni.
 4. Dokaz o većoj šteti i naši pravni zahtjevi (osobito nadoknada dodatnih troškova, odgovarajuća naknada, raskid) ostaju nepromijenjeni; Međutim, paušalna stopa mora se kompenzirati s daljnjim novčanim potraživanjima. Međutim, kupac zadržava pravo dokazati da nismo pretrpjeli nikakvu štetu ili da smo pretrpjeli samo znatno manju štetu od gore navedenog paušalnog iznosa.

VII. Zadržavanje prava vlasništva

 1. Zadržavamo vlasništvo nad isporučenom robom dok sva naša sadašnja i buduća potraživanja iz kupoprodajnog ugovora i tekućeg poslovnog odnosa (osigurana potraživanja) ne budu isplaćena u cijelosti.
 2. Sve dok se osigurane tražbine ne isplate u cijelosti, roba koja je predmet pridržaja vlasništva ne može se dati u zalog trećim osobama niti ustupiti kao jamstvo. Kupac nas mora odmah pismeno obavijestiti u slučaju podnošenja zahtjeva za otvaranje stečajnog postupka ili ako treće strane pristupe (npr. zapljeni) robi koja nam pripada. Ako nam treća strana ne može nadoknaditi pravne i izvansudske troškove tužbe, kupac je odgovoran za gubitak koji smo pretrpjeli.
 3. U slučaju ponašanja kupca u suprotnosti s ugovorom, posebice neplaćanja dospjele kupoprodajne cijene, imamo pravo odustati od ugovora u skladu sa zakonskim odredbama i/ili zahtijevati povrat robe na temelju zadržavanja prava vlasništva. Zahtjev za puštanje na slobodu ne uključuje izjavu o povlačenju; Naprotiv, imamo pravo jednostavno zahtijevati povrat robe i zadržavamo pravo odustati od ugovora. U slučaju da kupac ne plati dospjelu kupoprodajnu cijenu, kupcu smo morali dati razuman rok za plaćanje prije nego što bezuspješno potraži ova prava. Ovo vrijedi samo ako takav rok prema zakonskim propisima nije nepotreban.
 4. Do opoziva, kupac je ovlašten preprodavati i/ili prerađivati ​​robu koja podliježe pridržaju vlasništva u normalnom tijeku poslovanja. U ovom slučaju dodatno se primjenjuju sljedeće odredbe:
  1. Proizvodi naše robe nastali kombinacijom, miješanjem ili preradom podliježu zadržavanju vlasništva u punoj vrijednosti, pri čemu se mi smatramo proizvođačem. U slučaju da ostaju prava vlasništva u slučaju spajanja, miješanja ili prerade s robom trećih osoba, stječemo suvlasništvo razmjerno fakturnoj vrijednosti povezane, miješane ili prerađene robe. U suprotnom, isto vrijedi za dobiveni proizvod kao i za robu isporučenu pod pridržajem vlasništva. Kupac nam također ustupa, iz sigurnosnih razloga, sva potraživanja koja nastanu prema trećoj strani kao rezultat povezanosti rezervirane robe s nekretninom. U ovom slučaju prihvaćamo zadatak.
  2. Kupac nam ovime ustupa, iz sigurnosnih razloga, potraživanja prema trećim osobama proizašla iz preprodaje robe ili proizvoda u ukupnom iznosu konačnog iznosa fakture koji je dogovoren s nama (uključujući porez na promet) ili u iznosu našeg mogućeg suvlasnički udio. Prihvaćamo zadatak. Obveze kupca navedene u VII.
  3. Kupac ostaje ovlašten naplatiti potraživanje zajedno s nama. Sve dok kupac ispunjava svoje obveze plaćanja prema nama, nema nedostataka u kupčevom izvršenju i ne ostvarujemo pridržaj vlasništva korištenjem prava, obvezujemo se da nećemo naplatiti potraživanje. Ako ostvarujemo pravo u skladu sa VII., možemo zahtijevati da kupac objavi ustupljena potraživanja i njihove dužnike, kao i da kupac dostavi sve podatke potrebne za naplatu, preda pripadajuću dokumentaciju i dužnici (treće osobe) o ustupanju. Osim toga, imamo pravo opozvati kupčevo ovlaštenje za preprodaju, kao i njegovo ovlaštenje za obradu robe koja podliježe pridržaju vlasništva
  4. U slučaju da ostvariva vrijednost vrijednosnih papira premašuje naša potraživanja za više od 10%, na zahtjev kupca oslobodit ćemo vrijednosne papire po našem izboru.
 5. Kupac je dužan s kupljenom stvari postupati pažljivo sve dok vlasništvo nije preneseno na njega. Posebice ih je dužan o vlastitom trošku adekvatno osigurati od krađe, požara i vode na njihovu novu vrijednost (napomena: dopušteno samo kod prodaje visokokvalitetne robe). Ako je potrebno izvršiti radove na održavanju i pregledu, kupac ih mora obaviti na vrijeme o vlastitom trošku.

IX. Zahtjevi kupca za nedostatke

 1. Pravni propisi odnose se na prava kupca u slučaju materijalnih i pravnih nedostataka (uključujući pogrešnu i kratku isporuku kao i nepravilnu montažu/ugradnju ili neispravne upute), osim ako nije drugačije navedeno u nastavku. Ovo ne utječe na zakonske odredbe o kupnji robe široke potrošnje i prava kupca koja proizlaze iz posebno izdanih jamstava, posebice od strane proizvođača.
 2. Ugovori koje smo sklopili s kupcima o kvaliteti i namjeni robe (ovo također uključuje pribor i upute) redovito čine osnovu naše odgovornosti za nedostatke u okviru jamstva. Ugovor o kvaliteti uključuje sve opise proizvoda i podatke o proizvođaču koji su predmet pojedinačnog ugovora ili smo ih javno objavili (osobito u katalozima ili na našoj internetskoj stranici) u trenutku sklapanja ugovora. U slučaju da nije ugovorena kvaliteta, mora se procijeniti postoji li nedostatak. S tim u vezi, treba napomenuti da javne izjave proizvođača u reklamama ili na etiketi proizvoda imaju prednost pred izjavama drugih trećih strana.
 3. Za robu s digitalnim elementima ili drugim digitalnim sadržajem treba napomenuti da smo dužni pružiti i ažurirati digitalni sadržaj samo u onoj mjeri u kojoj je to izričito navedeno u ugovoru o kvaliteti u skladu s IX.2. rezultate. Ne preuzimamo nikakvu odgovornost za javne izjave proizvođača i drugih trećih strana.
 4. Ne odgovaramo za nedostatke za koje kupac zna u trenutku sklapanja ugovora ili za koje nije svjestan zbog krajnje nepažnje.
 5. Kupčevi zahtjevi za nedostatke postoje samo ako je kupac ispunio svoje zakonske obveze pregleda i obavijesti. Ako je roba građevinski materijal ili druga roba namijenjena ugradnji ili drugoj daljnjoj preradi, pregled se mora obaviti neposredno prije prerade. Morate nam odmah poslati pisani izvještaj ako nedostatak postane očit tijekom isporuke, pregleda ili kasnije. Očigledni nedostaci moraju se prijaviti pismenim putem u roku od 10 radnih dana od isporuke, a nevidljivi nedostaci u istom roku od otkrivanja nedostataka. U slučaju da kupac zanemari ili ne ispuni svoju obvezu ispravnog pregleda i/ili prijave nedostataka, naša odgovornost za neprijavljeni, pravodobno ili nepravilno prijavljeni nedostatak je isključena sukladno zakonskim odredbama. Ako je roba bila namijenjena za ugradnju, pričvršćivanje ili ugradnju, to također vrijedi ako je nedostatak postao vidljiv tek nakon odgovarajuće obrade kao rezultat nepoštivanja ili kršenja jedne od ovih obveza. U tom slučaju kupac nema pravo na bilo kakve zahtjeve za naknadu troškova montaže i demontaže.
 6. Ako isporučena roba ima nedostatak, mi kao prodavatelj imamo pravo odabrati hoćemo li osigurati naknadnu izvedbu otklanjanjem nedostatka (popravak) ili isporukom artikla bez nedostataka (naknadna isporuka). U slučaju da je vrsta dopunske izvedbe koju smo odabrali nerazumna za kupca u pojedinačnom slučaju, on je može odbiti. Međutim, pridržavamo pravo odbijanja dodatne izvedbe prema zakonskim zahtjevima. Također imamo pravo učiniti dodatnu izvedbu koju trebamo osigurati ovisnom o tome da kupac plati dospjelu kupovnu cijenu. Međutim, kupac ima pravo zadržati dio kupoprodajne cijene koji je razmjeran nedostatku.
 7. Kupac nam mora dati potrebno vrijeme i priliku da izvršimo naknadno ispunjenje. Konkretno, kupac nam mora predati predmet za koji je reklamirao nedostatak na pregled. U slučaju da vršimo naknadnu isporuku artikla koji nema nedostataka, kupac nam mora vratiti predmet s nedostatkom sukladno zakonskim propisima. Međutim, kupac nema pravo na zahtjev za povrat.
 8. Osim ako nismo ugovorno obvezani na to, naknadna izvedba ne uključuje rastavljanje, uklanjanje ili demontažu neispravnog predmeta niti ugradnju, pričvršćivanje ili ugradnju neoštećenog predmeta. To ne utječe na kupčeve zahtjeve za povratom troškova montaže i uklanjanja.
 9. Nadoknadit ćemo troškove koji su nužni za potrebe testiranja i naknadnu izvedbu (troškovi transporta, rada i materijala te troškovi demontaže i montaže, ako je primjenjivo) u skladu sa zakonskim propisima i ovim Općim uvjetima u slučaju da je kvar postoji. Međutim, možemo zahtijevati naknadu troškova koje je kupac imao zbog neopravdanog zahtjeva za otklanjanje nedostataka u slučaju da je kupac znao ili mogao uvidjeti da nedostatka zapravo nema.
 10. Kupac ima pravo sam otkloniti nedostatak i zahtijevati naknadu objektivno nužnih troškova ako se radi o hitnom slučaju (npr. u slučaju opasnosti u odnosu na sigurnost rada ili radi sprječavanja nerazmjerne štete). Kupac nas mora odmah obavijestiti ako radove izvodi sam. U slučaju da bismo prema zakonskim odredbama imali pravo odbiti dodatnu izvedbu, kupac to nema pravo učiniti sam.
 11. Prema zakonskim propisima, kupac može odustati od kupoprodajnog ugovora ili smanjiti kupoprodajnu cijenu ako je rok koji je kupac odredio za dopunsku izvedbu bezuspješno istekao ili je prema zakonskim propisima nedostupan. Međutim, u slučaju nebitnog nedostatka, kupac nema pravo odustati od ugovora.
 12. Isključeni su kupčevi zahtjevi za povratom troškova osim ako je zadnji ugovor u opskrbnom lancu kupnja robe široke potrošnje ili potrošački ugovor o pružanju digitalnih proizvoda.
 13. Zahtjevi za naknadu štete ili potraživanja za naknadu nepotrebnih troškova od strane kupca postoje samo u skladu s X. i XI, čak i ako postoji nedostatak.

X. Rok zastare

 1. Opći rok zastare za potraživanja koja proizlaze iz materijalnih ili pravnih nedostataka je jedna godina od isporuke. U slučaju da je prihvat ugovoren, rok zastare počinje prihvatom.
 2. Zastara teče od isporuke u slučaju da je roba građevina ili predmet koji je služio za građevinu u skladu s uobičajenom upotrebom i prouzročio njezin nedostatak (građevni materijal). Ovo vrijedi podložno drugim posebnim zakonskim propisima koji se odnose na zastaru.
 3. Navedeni rokovi zastare kupoprodajnog prava primjenjuju se i na kupčeve ugovorne i izvanugovorne zahtjeve za naknadu štete koji se temelje na nedostatku robe, osim ako bi primjena redovnog zakonskog roka zastare dovela do kraćeg roka zastare u pojedinačnim slučajevima . Zahtjevi kupca za naknadu štete prema i Zakonu o odgovornosti za proizvode zastarijevaju isključivo prema zakonskim zastarnim rokovima.

XI. Ostala odgovornost

 1. Osim ako nije drugačije navedeno u ovim Općim uvjetima, uključujući sljedeće odredbe, mi kao prodavatelj odgovaramo za povrede ugovornih i izvanugovornih obveza u skladu sa zakonskim odredbama.
 2. U okviru odgovornosti za krivnju, odgovaramo za štetu, bez obzira na pravnu osnovu, samo u slučaju namjere i krajnje nepažnje. U slučaju jednostavnog nemara, odgovorni smo samo, podložno zakonskim ograničenjima odgovornosti (npr. briga o vlastitim poslovima; beznačajna povreda dužnosti):
  1. za štetu nastalu ozljedom života, tijela ili zdravlja
  2. za štetu koja proizlazi iz povrede bitne ugovorne obveze (obveze čije ispunjenje omogućuje pravilno izvršenje ugovora i na čije se poštivanje oslanja i može pouzdati ugovorni partner). Međutim, u ovom slučaju naša je odgovornost ograničena na naknadu za predvidljivu štetu koja se obično događa.
 3. Ograničenja odgovornosti koja proizlaze iz XI.2 također se odnose na treće strane i na povrede dužnosti od strane osoba za čiju smo krivnju prema zakonskim propisima odgovorni. Ako je nedostatak prijevarom prikriven i dano je jamstvo za kvalitetu robe, ograničenja odgovornosti se ne primjenjuju. Ovo se također odnosi na zahtjeve kupca prema Zakonu o odgovornosti za proizvode.
 4. Kupac može odustati ili raskinuti ugovor zbog povrede obveze koja ne proizlazi iz nedostatka, samo ako smo mi kao prodavatelj odgovorni za povredu obveze.
 5. Pravo kupca na raskid je isključeno. U protivnom vrijede zakonski uvjeti i pravne posljedice.

XII. Izbor prava i mjesta nadležnosti

 1. Na ove opće uvjete i ugovorni odnos između nas kao prodavatelja i kupca primjenjuje se pravo države Hrvatske, isključujući jedinstveno međunarodno pravo, posebice Konvenciju UN-a o ugovorima o međunarodnoj prodaji robe.
 2. Ukoliko je kupac trgovac, pravna osoba javnog prava ili poseban javnopravni fond, isključivo i međunarodno nadležno mjesto za sve sporove proizašle izravno ili neizravno iz ugovornog odnosa je naše sjedište u Splitu (Hrvatska). Isto vrijedi i ako je kupac poduzetnik.
 3. Također imamo pravo podnijeti tužbu u mjestu ispunjenja obveze isporuke u skladu s ovim Općim uvjetima ili prioritetnim pojedinačnim ugovorom ili u mjestu opće sudske nadležnosti kupca. Ovo ne utječe na primarne zakonske propise (isključiva jurisdikcija).

Ihre Nachricht wird gesendet...

Fenster bitte nicht schließen!